Javno obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN za del območja SL 17/1 v k.o. Slivnica - Hortikulturni center - Plastenjak

Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva (del družbenih dejavnosti)) 173