Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 7 OPN in okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve št. 7 OPN

Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva (del družbenih dejavnosti)) 200